top of page
Water to Water.jpg

WATER TO WATER HEAT PUMP

ABSOLUTE  Water to Water Heat pump

ในกรณีที่ Heat Pump มีขนาดใหญ่มากซึ่งถ้าใช้แบบ Air to Water จะทำให้ใช้พื้นที่ติดตั้งมาก อีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช้กันคือ Heat Pump แบบ Water to Water ซึ่งจะใช้น้ำเป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทำความเย็นแทนอากาศ โดยอาจนำน้ำจาก Cooling Tower มาแลกเปลี่ยนก็ได้ ซึ่งจะทำให้ได้น้ำเย็นเป็นผลพลอยได้ ลดการใช้พลังงานของ Cooling Tower ได้ส่วนหนึ่ง

ABSOLUTE Heat Pump มีให้เลือกทั้งแบบ casing เหล็กเคลือบสีฝุ่น (Powder coating) และแบบ casing stainless เพื่อการป้องกันการผุกร่อน 

ผลงานบางส่วนของเรา

Water to Water Heat Pump-5
Water to Water Heat Pump-6
Water to Water Heat Pump-7
Water to Water Heat Pump-9
Water to Water Heat Pump-8
Water to Water Heat Pump-1
Water to Water Heat Pump-3_edited
Water to Water Heat Pump-2
Water to Water Heat Pump-11
Water to Water Heat Pump-12
Water to Water Heat Pump-13
bottom of page