Water to Water.jpg

WATER TO WATER HEAT PUMP

ABSOLUTE  Water to Water Heat pump

ในกรณีที่ Heat Pump มีขนาดใหญ่มากซึ่งถ้าใช้แบบ Air to Water จะทำให้ใช้พื้นที่ติดตั้งมาก อีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช้กันคือ Heat Pump แบบ Water to Water ซึ่งจะใช้น้ำเป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารทำความเย็นแทนอากาศ โดยอาจนำน้ำจาก Cooling Tower มาแลกเปลี่ยนก็ได้ ซึ่งจะทำให้ได้น้ำเย็นเป็นผลพลอยได้ ลดการใช้พลังงานของ Cooling Tower ได้ส่วนหนึ่ง

ABSOLUTE Heat Pump มีให้เลือกทั้งแบบ casing เหล็กเคลือบสีฝุ่น (Powder coating) และแบบ casing stainless เพื่อการป้องกันการผุกร่อน 

ผลงานบางส่วนของเรา

Water to Water Heat Pump-5
Water to Water Heat Pump-6
Water to Water Heat Pump-7
Water to Water Heat Pump-9
Water to Water Heat Pump-8
Water to Water Heat Pump-1
Water to Water Heat Pump-3_edited
Water to Water Heat Pump-2
Water to Water Heat Pump-11
Water to Water Heat Pump-12
Water to Water Heat Pump-13